Dienstverlenende instellingen

Richtlijn Kunstenaarshonoraria 
De richtlijn voor kunstenaarshonoraria is ontwikkeld met inbreng van organisaties en verenigingen in de beeldende kunst in Nederland waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met honoraria voor beeldend kunstenaars. Met de richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel (hierna te noemen tentoonstellingen).
Doel van onderstaande richtlijn is kunstenaars – onder voorwaarden – te belonen voor hun werk ten behoeve van tentoonstellingen en andere presentaties, los van vergoeding voor onkosten. De richtlijn is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen en musea. Iedereen die werkzaam is binnen de beeldende kunst, als kunstenaar, instelling, opdrachtgever of als deelvertegenwoordiger van de sector, kan gebruik maken van het rekenmodel en de checklist die onderdeel uitmaakt van de richtlijn. Hiervoor is een online calculator ontwikkeld.
Link: http://kunstenaarshonorarium.nl/richtlijn-kunstenaarshonoraria/

SICA, Stichting Internationale Culturele Activiteiten
Sica is een organisatie voor ondersteuning van het internationaal cultuurbeleid. Deze versterkt en stimuleert internationale activiteiten op het gebied van cultuur, media en erfgoed. De instelling verbindt, informeert en adviseert de cultuursector, het internationale postennetwerk, overheden en het maatschappelijk middenveld. De activiteiten zijn ondergebracht in vijf desks: Trans Artists Desk, Europe Desk, Foreign Affairs Desk, Cultural Heritage Desk en SICA Desk. Deze desks hebben ieder een eigen expertise en leveren specifieke producten en diensten aan verschillende afnemers binnen en buiten het culturele veld.
Link: http://www.sica.nl/

Pictoright (beeldrecht)
Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Pictoright verdeelt collectieve vergoedingen, exploiteert individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.
Link: http://www.pictoright.nl/
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister. De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkelt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Samen met anderen zijn zij verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlands erfgoed boven en onder de grond en onder water. Kennis is hun kapitaal. Zij koesteren deze en geven haar graag door. Kennis vind je terug in onze boeken en in digitale middelen, maar eerst en vooral in de mensen die hier werken. Link Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 
Cultuur en ondernemen
Cultuur-Ondernemen stimuleert ondernemerschap bij culturele organisaties, creatieven en kunstenaars d.m.v. financiering (begeleiding en microcrediet), kennisoverdracht over ondernemerschap, inzet creativiteit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Link: http://www.cultuur-ondernemen.nl/

Mondriaanfonds 
Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Alle financiële bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt, hebben tot doel de betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland te stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.
Link: http://www.mondriaanfonds.nl/

Materiaalfonds voor beeldende kunst 
Het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving is een onafhankelijke stichting die talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt een lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk. Het Materiaalfonds wil met de leningen bijdragen aan de professionalisering en groei van de kunstsector. Door zelf te investeren vergroten kunstenaars hun economische en financiële zelfstandigheid en kan hun artistieke praktijk groeien.
Link: http://www.materiaalfonds.nl/

BK informatie
BK informatie bulletin voor beeldend kunstenaars. Hierin is informatie opgenomen over beeldend kunstenaars, Nederlandse beeldende kunst, kunstaankopen, kunstopdrachten, kunstbeleid, oproepen voor 'Artist in Residence' programma's, aankondigingen van internationale wedstrijden, prijzen, stipendia en mogelijkheden voor deelname aan projecten en manifestaties.
Link: http://www.bk-info.nl/

FNV Kiem 
FNV Kiem is een vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders in de kunsten, informatie industrie, entertainment en media.
Link: http://fnvkiem.nl/

Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars
BBK  is een landelijke organisatie van en voor professionele beeldend kunstenaars met hoofdzetel in Amsterdam, opgericht op 15 mei 1945. Zij treedt op als vakbond en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden.
Link: http://www.bbknet.nl/

Federatie van kunstenaarsverenigingen
De Federatie van kunstenaarsverenigingen is een samenwerkingsverband van 15 beroeps- en vakorganisaties van kunstenaars. Zij werkt aan een goed beroepsklimaat voor kunstenaars en draagt bij aan de ontwikkeling van kunst- en kunstenaarsbeleid in Nederland
Link: http://www.fvkv.nl/

Voor de kunst
Deze crowdfunding site kan kunstenaars en kunstinstellingen helpen hun projecten te realiseren. Naast de bijdrage die de projecthouders ontvangen van een van de partners van voordekunst hopen zij zo de resterende financiering toegankelijk, transparant, snel en democratisch rond te krijgen.
Link: http://www.voordekunst.nl/

Fondsenwerving online  
Online databank op het gebied van subsidies, fondsen en potentiële sponsors; specifiek voor o.a. overheden, semi-overheden, non-profit instellingen, onderwijs. Abonnement verschaft gedetailleerde informatie. 
Link: http://fondsenwervingonline.nl/
 
BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers     
De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. Naast ontwerpers richten zij zich ook op opdrachtgevers van de ontwerpsector.
Link: http://www.bno.nl/  

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers.
Link: http://www.stimuleringsfonds.n/

Dutch Creative Council
De Dutch Creative Council is de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de creatieve industrie. De Council beoogt de creatieve industrie als topsector te stimuleren en ontwikkelen tot nationaal en internationaal toonaangevende sector.
Link: http://www.creative-council.nl

Federatie Dutch Creative Industries
De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.
Link: http://www.dutchcreativeindustries.com  

Innovatienetwerk Creatieve Industrie
Het innovatienetwerk CLICKNL is een onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal.  
Link: http://www.clicknl.nl/design/

CCNN Creative Council Northern Netherlands 
TopCINN, hét platform voor de Topsector Creatieve Industrie van Noord-Nederland. Ben je zzp’er, bedrijf of (kennis)instelling in de noordelijke creatieve sector?
Topcinn.com is de plek om je te oriënteren en te presenteren, om te vinden en gevonden te worden. Het doel van deze database is om de creatieve industrie van Noord-Nederland zichtbaar en inzichtelijk te maken en om creatieve ondernemers te koppelen aan andere topsectoren, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.
Link: http://www.ccnn.eu/

De Nieuwe Stichting
Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur
Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw
Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur
Research & Development
Link: http://www.hetnieuweinstituut.nl