Cultuureducatie met kwaliteit

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is uitvoerder van de subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016). Deze regeling, voor de provincie Fryslân omgedoopt tot KEK! (Kultueredukaasje mei Kwaliteit), heeft als doel van deze regeling is om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door een samenhangende aanpak te bevorderen. Voor de provincie Fryslân is Keunstwurk penvoerder en coördinatiepunt voor deze regeling. 

Kultueredukaasje mei Kwaliteit gaat met name om het stimuleren van een structurele plek voor cultuureducatie in het onderwijs, gericht op het behalen van kerndoelen en het werken in een doorgaande leerlijn. Daarnaast is het belangrijk dat leerkrachten zich nader bekwamen op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs. Maar onderdeel van de verbeterslag is ook dat culturele instellingen rekening houden in hun aanbod voor scholen met de kerndoelen.

Om tot een goede aanvraag te komen is het van belang dat het onderwijs, de lokale culturele instellingen en de provinciaal werkende culturele organisaties nauw samen werken. Zo kan vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd en de kerndoelen kunnen worden gehaald. Daarom zal Keunstwurk de komende tijd in negen regio’s in Fryslân bijeenkomsten beleggen voor alle partijen en hen uitnodigen om in nauwe samenwerking plannen te ontwikkelen. Deze negen regionale plannen zullen tezamen met een provinciaal programma op het gebied van deskundigheid de aanvraag vormen voor Fryslân. De subsidieaanvraag moet 1 december 2012 bij het fonds zijn ingediend.  

Kijk op deze pagina of lees de notitie (PDF) voor meer informatie.