Mijn Keunstwurk

Arjen Witteveen Fûns

Doel: befoardering Fryske taal en kultuer.

De Stifting hat ta doel it befoarderjen fan it gebrûk fan de Fryske taal op kultureel, godstsjinstich, maatskiplik en tsjerklik terrein yn’e rûmste sin. De stifting bistribbet har doel troch it dwaan en/of it befoarderjen fan ûtjeften, dy’t dêrfoar yn’e beneaming komme en fierder troch al itjinge yn’e wiidste omfieming neffens it betinken fan it bestjoer befoarderlik wêze kin foar it doel fan de stifting.

Contactgegevens

Contactpersoon Dhr. S. Rypma
E-mailadres siccorypma@home.nl
Bezoekadres Van der Looswei 28, 8615 LX, Blauhûs
Postadres Van der Looswei 28, 8615 LX, Blauhûs
Telefoonnummer 0515-579476