Menu
Mijn Keunstwurk

BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.

Wie kan sponsoring aanvragen?
BPD Cultuurfonds richt zich op kunst- en cultuurprojecten die door in Nederland gevestigde organisaties worden aangevraagd en in Nederland worden gerealiseerd.
In aanmerking komen voor het aanvragen van een sponsorbijdrage zijn:

 • publiekrechtelijke lichamen en privaatrechtelijke rechtspersonen.
 • bijvoorbeeld: provincies, gemeenten, stichtingen en verenigingen.

Natuurlijke personen (individuen) zijn uitgesloten van het aanvragen van een sponsorbijdrage. De aanvrager heeft geen winstoogmerk.

Waar staan de voorwaarden voor het aanvragen van een sponsorbijdrage?
BPD Cultuurfonds kent een Reglement Sponsorbijdrage dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een sponsorbijdrage. Lees dit reglement goed alvorens u een aanvraag indient.

Voor welke projecten kan sponsoring worden aangevraagd?
Sponsoring kan worden aangevraagd voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte. De kernactiviteit van het project ligt op het gebied van kunst- en cultuur.
De kunst- en cultuurprojecten zijn gerelateerd zijn aan één of meer van de volgende werkterreinen:

 • bouwen (o.a. verbouw, herbestemming, renovatie, herinrichting)
 • de gebouwde omgeving, stedenbouw
 • stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling
 • kunst in de (semi-) openbare ruimte en
 • (landschaps)architectuur

Toelichting:

 • Kunst-en cultuurprojecten zijn initiatieven op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, cultureel erfgoed. Kunst- en cultuurprojecten in relatie tot natuur en landschap behoren hier ook toe.
 • In het Reglement Sponsorbijdrage is beschreven aan welke kunst- en cultuurprojecten geen sponsorbijdrage wordt verstrekt (artikel 3.6).

Hoe vaak kan er sponsoring worden aangevraagd?

 • Per kalenderjaar kan er per aanvrager maar één sponsorbijdrage voor één project worden toegekend, indien het bestuur besluit de aanvraag te honoreren.
 • In een nieuwe ronde voor toekenning van een sponsorbijdrage kan een nieuwe aanvraag voor een nieuw project ingediend worden. Voor hetzelfde project of projectonderdeel kan geen nieuwe aanvraag ingediend worden.

Wat is de sponsorbijdrage?
De hoogte van de sponsorbijdrage aan een gehonoreerd project wordt door het bestuur van BPD Cultuurfonds bepaald en is bindend. De hoogte van de sponsorbijdrage kan afwijken van de gewenste bijdrage in de aanvraag. Bij de toekenning van de sponsorbijdrage wordt de periode waarover de sponsorbijdrage zich uitstrekt, bepaald. De overige bepalingen omtrent de sponsorbijdrage staan beschreven in het Reglement Sponsorbijdrage, artikel 6 (Sponsorbijdrage).

Welke afspraken gelden er?
Indien u een sponsorbijdrage ontvangt van BPD Cultuurfonds, gelden er een aantal voorwaarden en afspraken. In artikel 7 (Prestatieafspraken) en artikel 8 (Eindrapportage) leest u meer over de voorwaarden en over de afspraken die gemaakt worden.

Contactgegevens

Bezoekadres IJsbaanpad 1, 1076 CV Amsterdam
Postadres Postbus 51262, 1007 EG Amsterdam
Telefoonnummer 020-3049707
E-mailadres cultuurfonds@bpd.nl