Mijn Keunstwurk

BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.

Wie kan sponsoring aanvragen?
BPD Cultuurfonds richt zich op kunst- en cultuurprojecten die door in Nederland gevestigde organisaties worden aangevraagd en in Nederland worden gerealiseerd.
In aanmerking komen voor het aanvragen van een sponsorbijdrage zijn:

Natuurlijke personen (individuen) zijn uitgesloten van het aanvragen van een sponsorbijdrage. De aanvrager heeft geen winstoogmerk.

Waar staan de voorwaarden voor het aanvragen van een sponsorbijdrage?
BPD Cultuurfonds kent een Reglement Sponsorbijdrage dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een sponsorbijdrage. Lees dit reglement goed alvorens u een aanvraag indient.

Voor welke projecten kan sponsoring worden aangevraagd?
Sponsoring kan worden aangevraagd voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte. De kernactiviteit van het project ligt op het gebied van kunst- en cultuur.
De kunst- en cultuurprojecten zijn gerelateerd zijn aan één of meer van de volgende werkterreinen:

Toelichting:

Hoe vaak kan er sponsoring worden aangevraagd?

Wat is de sponsorbijdrage?
De hoogte van de sponsorbijdrage aan een gehonoreerd project wordt door het bestuur van BPD Cultuurfonds bepaald en is bindend. De hoogte van de sponsorbijdrage kan afwijken van de gewenste bijdrage in de aanvraag. Bij de toekenning van de sponsorbijdrage wordt de periode waarover de sponsorbijdrage zich uitstrekt, bepaald. De overige bepalingen omtrent de sponsorbijdrage staan beschreven in het Reglement Sponsorbijdrage, artikel 6 (Sponsorbijdrage).

Welke afspraken gelden er?
Indien u een sponsorbijdrage ontvangt van BPD Cultuurfonds, gelden er een aantal voorwaarden en afspraken. In artikel 7 (Prestatieafspraken) en artikel 8 (Eindrapportage) leest u meer over de voorwaarden en over de afspraken die gemaakt worden.

Aanvraag

Contactgegevens

Bezoekadres IJsbaanpad 1, 1076 CV Amsterdam
Postadres Postbus 51262, 1007 EG Amsterdam
Telefoonnummer 020-3049707
E-mailadres cultuurfonds@bpd.nl