Menu
Mijn Keunstwurk

Dinamo Fonds

Jaarlijks keert het Dinamo Fonds uit aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Kleinschalige vrijwilligersprojecten, die met een bescheiden financiële ondersteuning hun doel kunnen bereiken, genieten een zekere voorkeur. 

 

Algemene voorwaarden

 • Een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het Dinamo Fonds dient altijd ten goede te komen aan één van de volgende drie doelgroepen met bijbehorende doelstelling:
  Dieren: Het bevorderen van het welzijn van dieren in Nederland.
  Natuur: De bescherming van natuur en landschap.
  Monumenten: Het doen onderhouden, respectievelijk restaureren van monumenten in Nederland.
 • De aanvrager dient een rechtspersoon zijn, namelijk:
  – Stichting
  – Vereniging
  – Coöperatie
  – BV
  – Kerkgenootschap
  Dit dient te worden aangetoond door de statuten en, of de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Kerkgenootschappen kunnen eventueel een verklaring van
  rechtspersoonlijkheid overleggen.
 • De financiële situatie van aanvrager dient op moment van beoordeling aantoonbaar solide zijn.
 • De aanvraag mag niet bedoeld zijn voor een bijdrage aan de dagelijkse operationele kosten, en of exploitatiekosten.

Algemene criteria

De aanvraag dient te voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvraag voor een bijdrage dient, in principe, voor de start van het project te worden ingediend. Projecten die op het moment van de aanvraag reeds zijn uitgevoerd, komen in principe niet in aanmerking voor een bijdrage, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de uitvoering niet op zich kon laten wachten.
 • Projecten uitgevoerd door of in samenwerking met vrijwilliger s hebben de voorkeur boven projecten die worden uitgevoerd door geïnstitutionaliseerde organisaties.
  Wel hangt dit af van de te verwachten en gewenste resultaten, die mogelijk de expertise van de eerder genoemde betaalde krachten en organisaties nodig hebben.
 • Projecten worden beoordeeld op het effect dat bereikt kan worden in relatie tot de gevraagde financiële bijdrage. Dit geldt voor zowel kleinschalige als grote projecten.
 • Projecten dienen een direct effect te hebben binnen een afzienbare tijd. Uitzondering daarop zijn projecten die een juridische, bestuurlijke actie en, of een publieksactie moeten voeren tegen vanuit een oogpunt van dierenwelzijn, natuurbehoud of monumentenzorg schadelijke ontwikkelingen. Dergelijke projecten zullen door het bestuur worden beoordeeld op de te verwachten juridische, bestuurlijke uitkomst en politiek bereik.
 • Het project dient in Nederland uitgevoerd te worden.
 • Het project dient degelijk onderbouwd te zijn. Indien er bij andere fondsen eveneens een aanvraag is ingediend, dient dat te worden aangegeven.
 • De toekenning van een bijdrage is gebonden aan een uitvoeringstermijn van twee jaar.
  Mocht het project na twee jaar niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd, dan verplicht de aanvrager zich om schriftelijk contact hierover op te nemen met het bestuur van het Dinamo Fonds.

Contactgegevens

Postadres Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag
Telefoonnummer 070-3246006
E-mailadres info@dinamofonds.nl