Mijn Keunstwurk

Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

De Stichting Ben Remkes Cultuurfonds stelt zich ten doel het initiëren en het in facilitaire en/of financiële zin ondersteunen van kunstenaars, hetzij individueel, hetzij in groepsverband, teneinde actuele kunst en cultuuruitingen van geïnspireerd scheppende kunstenaars, welke grensverleggend en vernieuwend zijn, te bevorderen, alles in de ruimste zin. De Stichting wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele, scheppende kunstenaars.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

Missie
De Stichting heeft als uitgangspunt om oorspronkelijke, gewaagde en experimentele kunst/cultuuruitingen financieel en/of facilitair te steunen. Met dit uitgangspunt voor ogen wil de Stichting zich actief stimulerend begeven op het brede terrein van de hedendaagse kunst en cultuur. De Stichting streeft eveneens naar bevordering van actieve dan wel passieve participatie aan kunst door brede lagen van de bevolking d.m.v. het ondersteunen van publieksgerichte presentaties.

U kunt contact opnemen via e-mail.

Contactgegevens