Menu
Mijn Keunstwurk

SjONG

Soort
Cultuureducatie, Talentontwikkeling
Website
Partners

SjONG en SjONG Junior binne Frysktalige sjongfestivals. SjONG is der foar jongerein fan 12 oant en mei 18 jier, SjONG Junior is der foar de heechste groepen fan de basisskoalle.

SjONG wurdt elk ûneven jier organisearre troch Cedin, mei help fan Afûk, Keunstwurk en Omrop Fryslân. Yn de oare jierren is der SjONG junior, foar de heechste groepen fan de basisskoallen yn Fryslân. SjONG is ûnderdiel fan Taalplan Frysk 2030.

 

Contactpersoon
Jan Sietse HaarsmaCoördinator Cultuureducatie en Amateurkunst
Werkdagen:ma, di, do
Telefoon:058 234 34 99