Mijn Keunstwurk

Dat wy rjocht en frijheid hoedzje, Sumar