Menu
Mijn Keunstwurk

Monument foar Willem Boeijenga

Gevel Ned. Herv. Kerk, Boeyengastrjitte
Soort
Verzetsmonument
Thema
oorlog en verzet
Materiaal
rode zandsteen
Toegankelijkheid
publiek

Tekst op steen: “Willem  Boeijenga foel yn dit doarp op de achtste fan  Rispmoanne 1944 troch Dútske terreur. Hij joech sijn libben om dat fan oaren te rêdden”. Plaatsingsdatum is onbekend.

meer informatie

Gemeente Súdwest Fryslân
Postcode 8627 SE
Plaats Gauw
Status permanent
Kunstenaar Arjen Goodijk