Menu
Mijn Keunstwurk

Skoallen iepenje LF2018 | Opening LF2018 met alle basisscholen van Fryslân

17 oktober 2017

Iepening LF2018 mei alle basisskoallen fan Fryslân
De kulturele- en ûnderwiisynstellingen fan Fryslân organisearje mei it Sjongfestival in mega kick-off foar de basisskoallen foar de iepening fan Ljouwert-Fryslân 2018. Yn 2018 kinne skoallen net allinne meidwaan oan it tradisjonele Sjongfestival, se kinne ek ûnderdiel útmeitsje fan de offisjele iepening fan LF2018. Alle Fryske skoallen kinne har no ynskriuwe foar beide ûnderdielen fia www.sjongfestival.frl.

Opening LF2018 met alle basisscholen van Fryslân
De culturele- en onderwijsinstellingen van Fryslân organiseren met het Sjongfestival een mega kick-off voor de basisscholen voor de opening van Leeuwarden-Fryslân 2018. In 2018 kunnen scholen niet alleen meedoen aan het traditionele Sjongfestival, ze kunnen ook onderdeel uitmaken van de officiële opening van LF2018. Alle Friese scholen kunnen zich nu inschrijven voor beide onderdelen via www.sjongfestival.frl.

It Sjongfestival is yn 2018 ûnderdiel fan it haadprogramma fan Never Ending Orchestra en wurdt organisearre troch Cedin, Afûk, Keunstwurk en Omrop Fryslân.