Menu
Mijn Keunstwurk

Tijd voor Talent op Fryslân DOK

12 februari 2018

Afgelopen weekend werd in de uitzending van Fryslân Dok aandacht besteed aan de projecten die in Houtigehage zijn opgezet in het kader van het project Tijd voor Talent. Een project van Keunstwurk om cultuurdeelname onder 65-plussers te stimuleren.

Over de documentaire (yn it Frysk):
Houtigehage, in lyts doarp fan sa’n 1000 ynwenners, reagearret entoesjast op it ynisjatyf fan
Keunstwurk om âlderen op it plattelân mear oan keunst en kultuur dielnimme te litten.
Tiid foar Talint is de namme fan dit projekt. It is in idee dat yn 2013 begûn yn de Rânestêd.
Mar hoe pakt soks no út op it plattelân?

Contactpersoon
Luuk EisemaAdviseur Theater, Studieleider Regieopleiding
Werkdagen:di
Telefoon:058 234 34 42