Menu
Mijn Keunstwurk

Regisseur socht

Theater Vraag
Contactpersoon
Alfred Maychrzak
Telefoonnummer
0652846165
E-mail
a.maychrzak.am@gmail.com

27 juli 2021

Toanielferiening “Mei Ynoar Ien” binne op syk nei in Regisseur foar kommend seizoen (2021/22) as langer. Ús feriening bestiet al 125 jier en telt san 25 folwoeksen spilers en 16 jeugd spilers.

Wy binne net specifyk op syk nei in bepaald genres as regisseur. Wy wolle graach in enthousiasteling die net skrúten is om te sizzen wat er tinkt.

Tinke jo dit lyket my wat, dan kinne jo kontakt op nimme mei:

06-52846165 (foarsitter Alfred Maychrzak)