Mijn Keunstwurk

Regisseur m/v socht

Theater Vraag
Contactpersoon
Jeltsje Van Der Wiel
Telefoonnummer
0512517257
E-mail
jeltsjevdwiel@hotmail.com

Wy as toanielferiening De Wylgen sykje mei yngong fan 2020/2021 in regisseur m/v.

Wy spylje Fryske stikken, meast mei wat humor.
Yn oerliz is in soad mogelik. Wa doart it mei ûs oan!!
Repetearje jûns fanôf sept. op moandeis en tongersdeis. Útfiering 5 en 6 maart 2021.